پیام نداپیام ندا
iran-brave FARYAD : شاعر


سبز یعنی رنگ خون عاشقان

سبز یعنی قبر بی نام و نشان

سبز یعنی آخرین راه امید

سبز یعنی خشم دل های سپید

سبز یعنی مادری از جان گذشت

آن زمانی که ندایش برنگشت

__________________________________________


فراخوان خرداد ۱۳۸۹

______________________________________________

من یک زنم

من یک زنم

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام

و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌دار است

با ریشه چه می‌کنید؟

گیرم که بر سر این بام

بنشسته در کمین پرنده‌ای

پرواز را علامت ممنوع می‌زنید

با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید؟

گیرم که می‌زنیدگیرم که می‌بُریدگیرم که می‌‌کُشید

با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید؟

______________________________________