شیوا نظر اهاری

شیوا نظر اهاری را نجات دهیم

دکلمه: ستاره
________________________________

خشم به جان تاخته

خشم به جان تاخته

دکلمه: ستاره
____________________________________