شیوا نظر اهاری

شیوا نظر اهاری را نجات دهیم

دکلمه: ستاره
________________________________

خشم به جان تاخته

خشم به جان تاخته

دکلمه: ستاره
____________________________________

وطنم ايران

وطنم ايران

دکلمه: ستاره
_____________________________

سبز یعنی استقامت


سبز یعنی استقامت

video


دکلمه : ستاره

فراخوان 22 خرداد

فراخوان اتحاد برای 2 2 خردادی دیگر

video

_____________________________________

لا لا لا لا دیگه بسه

لا لا لا لا دیگه بسه

video

تراک از آلبوم فریاد سبز

________________________________

محارب


محارب

video

تراک از آلبوم فریاد سبز

_________________________________

فراخوان اتحاد ایرانیان

فراخوان اتحاد ایرانیان

video

____________________________________

پریا

پریا

video

تراک از آلبوم فریاد سبز

____________________________________

پیام نداپیام نداvideo


iran-brave FARYAD : شاعر


سبز یعنی رنگ خون عاشقان

سبز یعنی قبر بی نام و نشان

سبز یعنی آخرین راه امید

سبز یعنی خشم دل های سپید

سبز یعنی مادری از جان گذشت

آن زمانی که ندایش برنگشت

__________________________________________


فراخوان خرداد ۱۳۸۹

video

______________________________________________

من یک زنم

من یک زنم

video

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام

و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌دار است

با ریشه چه می‌کنید؟

گیرم که بر سر این بام

بنشسته در کمین پرنده‌ای

پرواز را علامت ممنوع می‌زنید

با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید؟

گیرم که می‌زنیدگیرم که می‌بُریدگیرم که می‌‌کُشید

با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید؟

______________________________________